Załączniki


Załączniki 
do zarządzenia nr 0050.12.2016 
Wójta Gminy  Biała Podlaska 
z dnia 29  lutego 2016 r.

 

 Załącznik nr 1

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2016/2017  wraz z punktacją

 

 

1.    Dziecko z rodziny objętej  opieką kuratora sądowego  -   5 pkt

2.    Dziecko obojga rodziców pracujących  -   4 pkt

3.    Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do punktu przedszkolnego tej szkoły  -   3 pkt

4.    Dziecko,  którego co najmniej 1 rodzic jest płatnikiem podatku w gminie Biała Podlaska   -   2 pkt

5.    Dziecko rodziców, z których tylko 1 pracuje -   1 pkt

 
  Załącznik nr 2 
                                                                                                                            
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

Lp

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2016

do 31.03.2016 godz.15.00

od 09.05.2016

do 13.05.2016 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2016

do 06.04.2016

godz.15.00

od 09.05.2016

do 18.05.2016 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

18.04.2016

03.06.2016

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22.04.2016

do 04.05.2016 godz.15.00

od 03.06.2016

do 10.06.2016

godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                             w postępowaniu rekrutacyjnym

06.05.2016

13.06.2016

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

Lp

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2016

do 12.04.2016 godz.15.00

od 29.04.2016

do 11.05.2016 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2016

do godz.15.00

 

do 12.05.2016 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.04.2016

30.05.2016

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22.04.2016

do 26.04.2016 godz.15.00

od 30.05.2016

do 03.06.2016

godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                             w postępowaniu rekrutacyjnym

29.04.2016

8.06.2016

 

Załącznik nr 3

………………………………….

        imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………….

………………………………….

           adres do korespondencji

Dyrektor

                                                                                              Szkoły Podstawowej

                                                                                       w .......................................................

                                                                       

 

WNIOSEK

o przyjęcie dziecka  do punktu przedszkolnego /oddziału przedszkolnego  w  Szkole Podstawowej w ………………..

na rok szkolny …..................

I. Dane dziecka:                                                    /Wypełnić pismem drukowanym/

 Imię i nazwisko dziecka

 

Data urodzenia

 

PESEL DZIECKA                              W przypadku braku nr PESEL -  seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Adres zamieszkania dziecka

 

1.    Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki  (opiekunki) 

 

Telefony kontaktowe                Adres poczty elektronicznej

 

Adres zamieszkania 

 

 

Imię i nazwisko ojca opiekuna)

 

Telefony kontaktowe              Adres poczty elektronicznej

 

Adres zamieszkania 

 

 

II.   Wskazanie kolejności wybranych punktów  przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

1. 

Punkt Przedszkolny, w którym złożono wniosek (pierwszy wybór)

2.

(drugi wybór)

3.

(trzeci  wybór)

 

III.   Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty
         i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie

 

właściwe kryterium zaznaczyć znakiem  X

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

X

1.

Wielodzietność
rodziny kandydata
(troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
/prawnych opiekunów
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
/prawnych opiekunów
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 

5.

 

 

Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/prawnego opiekuna

 

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata
w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 

 

7.

Objęcie
kandydata
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 154 i 866)

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium/kryteriów wymienionego /wymienionych w punkcie/punktach ………

 

IV – Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu  z  organem prowadzącym

właściwe kryterium zaznaczyć znakiem  X

Lp.

Kryterium

X

1.

Dziecko objęte  opieką  kuratora sądowego 

 

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących

 

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do punktu przedszkolnego lub tej szkoły

 

4.

Dziecko, którego co najmniej 1 rodzic jest płatnikiem podatku w Gminie Biała Podlaska 

 

5.

Dziecko rodziców, z których tylko 1 pracuje

 

 

Pouczenie

1.       Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.2156, tekst jednolity.).

2.       Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy  szkół podstawowych z oddziałami  przedszkolnymi,  wskazani w II części wniosku.

 

Oświadczenie  wnioskodawcy

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

                                                                           ……….……………………………….

                                                                                                                               podpis rodzica/prawnego opiekuna

Biała Podlaska,……………….2016r.

 

Załącznik nr 1do wniosku o przyjęcie dziecka  do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego                               

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

ubiegającego się o miejsce

w punkcie przedszkolnym /oddziale przedszkolnym

w …………………......................

na rok szkolny …………………….

 

1.    Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że w mojej/naszej rodzinie wychowuję/my:

1) troje dzieci*

2) więcej niż troje dzieci.*

 

2.    Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

*podkreśl właściwe

 

Data: ……………………                                      ………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/rodziców             opiekuna/opiekunów)

 

 

 

Podstawa prawna żądania oświadczenia:

Art.20c pkt.4  ustawy z dnia 7 września 1991r.                                                                                     o  systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

 

Załącznik nr 2  do wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego  

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

dziecka ubiegającego się o miejsce

w Punkcie Przedszkolnym/oddziale przedszkolnym  w ………….................

na rok szkolny ………………

oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

1.    Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

3.      samotnie wychowuję dziecko*

4.      nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.*

 

2.    Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

*podkreśl właściwe

 

 

Data: ……………………                               ……………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

 

Podstawa prawna żądania oświadczenia:

Art.20c pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.                                                                                    o  systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

Załącznik Nr 3 do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego

 

Oświadczenie o zatrudnieniu

lub nauce w systemie dziennym

rodziców/opiekunów dziecka ubiegającego się o miejsce

w punkcie przedszkolnym/oddziale przedszkolnym

w …………….............................................

na rok szkolny ……………………..

a.   Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że jestem zatrudniony/a:

Lp.

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Nazwa zakładu pracy /działalność gospodarcza

1.

 

 

2.

 

 

b.   Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pobieram/y naukę w systemie dziennym:

Lp.

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Nazwa szkoły/uczelni

1.

 

 

2.

 

 

 

c.    Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Data: ……………………                            ……………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/rodziców        opiekuna/opiekunów)

 

 

 

Załącznik nr 4

………………………………….

        imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………….

………………………………….

               adres do korespondencji

Dyrektor

                                                                                                Szkoły Podstawowej

                                                                       w ..........................................................

                                                                                       

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy

 Szkoły Podstawowej w ………..……………

I – Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów

 

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

 

 

 

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

 

 

 

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL -  serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

 

 

4.

Imię/imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

Matki

 

 

Ojca

 

 

5.

Adres zamieszkania rodziców
/prawnych opiekunów i kandydata

 

 

 

 

6.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
/prawnych opiekunów kandydata

Matki

 

 

Ojca

 

 

             

 

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata
do publicznych szkół podstawowych

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż  jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

1.      Pierwszy wybór:

.............................................................................................................................

nazwa szkoły

 

.............................................................................................................................

adres szkoły

2.      Drugi wybór:

.............................................................................................................................

nazwa szkoły

 

.............................................................................................................................

adres szkoły

 

3.      Trzeci wybór:

 

.............................................................................................................................

nazwa szkoły

 

.............................................................................................................................

adres szkoły

 

III – Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły

właściwe kryterium zaznaczyć znakiem x

Lp.

Kryterium

X

1.

Ukończenie przez dziecko oddziału przedszkolnego w danej szkole

 

2.

Posiadanie starszego rodzeństwa uczącego się w danej szkole

 

3.

Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje
się w pobliżu szkoły

 

4.

Krewni wspierający wychowanie dziecka (dziadkowie) mieszkają
w pobliżu szkoły

 

                                                                                                                                                   Do wniosku dołączam dokument/ dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium/kryteriów wymienionego/wymienionych w punkcie/punktach ……….

 

Pouczenie

1.       Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.).

2.      Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.

 

Oświadczenie wnioskodawcy

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

……………………………………

    podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Biała Podlaska,………………..2016r.

 

 

 

Załącznik nr 5

WNIOSEK

KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM w  ………………………..

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DANE KANDYDATA

Imiona i nazwisko  …………………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………                             PESEL    ðððððððððð  

lub nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzający tożsamość                                ………………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców

(matka)  ………………………………………………… (ojciec)  ……………………………………………

 

Adres zamieszkania kandydata ……………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodziców

(matka)  ……………………………………………………………………………………………………………

(ojciec)  ……………………………………………………………………………………………………………

Numery telefonów rodziców

(matka)  ………………………………………………… (ojciec)  ……………………………………………

Adres poczty elektronicznej rodziców

(matka)  ………………………………………………… (ojciec)  ……………………………………………

3.                   KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW

        w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

1.          ……………………………………………………………………………………………………………..

2.          .………………………………………………………………………………………………………….

 

3.       Do wniosku dołączam:

·       świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

·       zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej

·       zaświadczenie o otrzymaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
      lub ponadwojewódzkim

·       orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu ( dot. szkół z oddziałami sportowymi)

·       pisemna zgoda rodziców

………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

......................................................

(czytelny podpis słuchacza)

Załącznik nr 6

Data przyjęcia deklaracji …............................................................

 

DEKLARACJA

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w punkcie przedszkolnym/oddziale przedszkolnym  

w ……………………… w roku szkolnym 2016/2017

  1. Dane o dziecku:                                                                 

/Wypełnić pismem drukowanym/

Imię i nazwisko dziecka

 

Data urodzenia

 

PESEL dziecka (w przypadku braku nr PESEL -  seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość )

 

Adres zameldowania

 

Adres zamieszkania dziecka

 

1.           Dane rodziców/opiekunów dziecka:

 

Imię i nazwisko matki  (opiekunki) 

 

Telefony kontaktowe               Adres poczty elektronicznej

 

Adres zamieszkania 

 

 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna)

 

Telefony kontaktowe               Adres poczty elektronicznej

 

Adres zamieszkania 

 

3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)

tak c            nie c

4. Deklaracja

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna ....................................  w Punkcie Przedszkolnym w ........................ w roku szkolnym 2016/2017.

5.Oświadczam, że:

a) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły w …........................................……..  o zmianie danych zawartych  w deklaracji,

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)                                                                                                                    

Data: ………………………………                            …………………………………………...                

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Decyzja dyrektora:

Dziecko jest ……………………………………………………………………………………….

(przyjęte, nie przyjęte, przyjęte warunkowo)

na rok szkolny 2016/2017.

                                                                            Podpis dyrektora:

 

 

 

 

 

 

(Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnegoZałącznik nr 7

 

Wniosek o kontynuację nauki w klasie drugiej

Proszę o umożliwienie kontynuacji nauki mojego dziecka w klasie drugiej                        Szkoły Podstawowej w ………………..  w roku szkolnym 2016/2017.

 

Dane osobowe dziecka:

 

Imię/Imiona........................................................................................................................................

Nazwisko............................................................................................................................................

PESEL..................................... Data urodzenia ......................................                                                            Miejsce urodzenia .................................

zamieszkałego w:  ...............................................................................................................................

(adres zamieszkania dziecka: miejscowość, ulica, numer domu)

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) ……………………………………………………………

(adres zameldowania dziecka: miejscowość, ulica, numer domu)

 Informacja dla rodziców:

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

Art. 11 ust. 1 dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

Art. 11 ust. 4 dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

…………...…….………

      miejscowość,data

……………….…....….……………………

 

Podpis wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego)


 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 35728 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=