Regulamin Samorządu Uczniowskiego

   

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOSKRZENICACH DUŻYCH

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych stanowią wszyscy uczniowie klas I-VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan  ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.    Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

3.    Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

4.    Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5.    Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6.    Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego                   wypełniania obowiązków szkolnych.
2.    Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb                 społeczności uczniowskiej.

3.    Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

      4. Organizowanie imprez kulturalnych:

- apele okolicznościowe

- dyskoteki

  5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym  trudności  w szkole i w środowisku uczniowskim.

6.   Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

     ORGANY SAMORZĄDU

     1. Organami Samorządu są:

- Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład  której wchodzą:    PRZEWODNICZĄCY, 1 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO,

   2 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO,

-  członkowie

          - Samorządy klasowe

     2. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.

     3. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.

 4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do    szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.

 5. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas – po jednej osobie-     mogą to być przedstawiciele Samorządu Klasowego.

           6.  Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród Samorządów Klasowych -po jednej osobie-w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 7. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do     głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.

  8. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach Samorządu Uczniowskiego.

9. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

10.  Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcami- kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

  11.  Rada Samorządu Uczniowskiego:

         - reprezentuje samorząd wobec dyrekcji
           i rady  pedagogicznej.

         - reprezentuje szkołę w kontaktach
            z innymi szkołami.

12.  Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje    spośród swoich członków, dla wykonania określonych zadań:

- sekcja porządkowa

- sekcja kulturalna

- sekcja dekoracyjna

  13.  Samorząd Klasowy składa się z trzech osób

  14.  Wyboru Samorządu Klasowego dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym w miesiącu wrześniu.

  15.  Samorząd Klasowy jest organem wykonawczym klasy.

    FUNDUSZE

1.    Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

     2. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, pod nadzorem opiekuna Samorządu Szkolnego lub wychowawcy klasy.

    3.  Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

   OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     1. Opiekun Samorządu jest wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

     2. Opiekun pełni funkcję doradczą i opiekuńczą Samorządu.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.

2.  Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

4.   Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić  uchwałę lub postanowienie samorządu, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.

 

 

 

 

 

 


 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 51309 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=