Koncepcja pracy szkoły

 

 


 

 

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W WOSKRZENICACH DUŻYCH

 

na lata szkolne 2014/2015-2016/2017

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1.     Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2.     Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

3.     Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4.     Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

5.     Statut Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych

6.     Program wychowawczy.

7.     Program profilaktyczny.

 

 

MISJA

Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania  i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

WIZJA

Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego i regionu. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

1.     Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

2.     Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.

3.     Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

4.     Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

PRIORYTETY SZKOŁY:

·        wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,

·        wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym

·        wychowanie przez sport.

MODEL ABSOLWENTA

aktywny

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

- wykazuje się samodzielnością

ciekawy świata

- stara się poszerzyć swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,

- lubi i chce się uczyć,

- wrażliwy na piękno przyrody

odpowiedzialny

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,

- umie rozwiązywać problemy,

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

- umie dokonać samooceny

otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

- umie współdziałać w grupie,

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

- jest dobrym organizatorem

optymista

- jest pogodny

- pozytywnie patrzy na świat,

- wierzy w siebie,

- umie odróżniać dobro od zła

prawy

- cechuje go uczciwość i prawdomówność,

- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje,

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

tolerancyjny

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,

- jest wrażliwy na potrzeby innych

krytyczny

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

jest świadomy swoich praw

- zna swoją wartość,

- zna i respektuje prawa innych

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

I. Zarządzanie i organizacja

1.     Utworzenie placu zabaw dla dzieci.

2.     Przebudowa tarasu na zewnątrz budynku szkolnego.

3.     Wymiana podłogi na korytarzu dolnym.

4.     Zakup nowych komputerów i  aktualizowanie programów komputerowych do pracowni informatycznej.

5.     Zakup pomocy dydaktycznych.

6.     Realizacja programów rządowych.

7.     Zorganizowanie opieki świetlicowej dla uczniów.

8.     Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.

9.     Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.

10. Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.

11. Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku – catering.

12. Ścisła współpraca z Radą Rodziców.

13. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

14.  Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

15.  Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

II. Wychowanie i opieka

1.     Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

2.    Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej                       i logopedycznej uczniom i rodzicom.

3.     Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.

4.     Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

5.     Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).

6.     Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

7.     Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.

8.     Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

9.     Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

10.     Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji  i niedostosowaniu społecznemu.

11.   Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (Strażą Miejską, WORD, MOPS, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Parafią, Policją, Sądem).

12. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

III. Kształcenie

1.     Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.

2.     Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.

3.     Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.

4.     Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

5.     Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

6.     Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

7.   Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.

8.   Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.

9.     Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.

10. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

11. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.

12. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

 


 

 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 50722 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=