Statut

 

 

 

                                                                                                                                          Załącznik

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

STATUT

Szkoły Podstawowej
Pomnik 1000 - lecia Nr 1235
im. Bohaterów II Wojny Światowej
w Woskrzenicach Dużych

 

 

 

 

 

Obowiązuje od 01 grudnia 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

DZIAŁ I Przepisy ogólne………………………………………….....................................................5

Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole................................................................................ 6

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta.......................................................................... 7

Rozdział  3 Cele i zadania szkoły........................................................................................... 8

DZIAŁ II Sposoby realizacji zadań szkoły................................................................. 12

Rozdział 1 Informacje wstępne.......................................................................................... 12

Rozdział 2 Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole......... 13

Rozdział 3 Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole......... 14

Rozdział 4  Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej................................................................................................ 15

Rozdział 5 Program wychowania i profilaktyki................................................................... 17

DZIAŁ III Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej............................................................................................................................. 21

Rozdział 1 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole....................... 21

Rozdział 2  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole...................................... 23

Rozdział 3  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu.................................. 26

Rozdział 4  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.............................. 27

Rozdział 5 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy

                      psychologiczno-pedagogicznej.......................................................................... 30

Rozdział 6 Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów............................ 31

Rozdział 7 Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa......................................... 33

Rozdział 8 Zadania i obowiązki logopedy............................................................................. 34

Rozdział 9 Zadania i obowiązki doradcy zawodowego......................................................... 35

Rozdział 10 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym...................................................... 36

Rozdział 11 Nauczanie indywidualne.................................................................................. 40

Rozdział 12 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki....................................... 41

Rozdział 13 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym............... 43

Rozdział 14 Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej............................... 45

Rozdział 15 Pomoc materialna uczniom............................................................................. 46

DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje............................................................... 49

Rozdział  1 Dyrektor szkoły............................................................................................... 50

Rozdział 2 Rada pedagogiczna........................................................................................... 52

Rozdział 3 Rada Rodziców................................................................................................. 55

Rozdział 4 Samorząd uczniowski........................................................................................ 58

Rozdział 5 Zasady współpracy organów szkoły................................................................... 59

Rozdział 6  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.............................................. 61

DZIAŁ V Organizacja nauczania................................................................................. 61

Rozdział 1 Działalność dydaktyczno-wychowawcza............................................................ 61

Rozdział 2  Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u............................................................. 62

Rozdział 3  Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy........... 63

Rozdział 4 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki................................ 64

DZIAŁ VI Organizacja  wychowania i opieki............................................................ 65

Rozdział 1 Szkolny system wychowania.............................................................................. 65

Rozdział 2 Wolontariat w szkole...................................................................................... 66

Rozdział  3  Współpraca z rodzicami................................................................................... 70

DZIAŁ VII  System doradztwa zawodowego........................................................... 71

Rozdział 1 Założenia programowe..................................................................................... 71

Rozdział 2 Sposoby realizacji działań doradczych................................................................ 73

Rozdział 3 Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności.......................................... 75

Rozdział 4  Przewidywane rezultaty.................................................................................. 76

DZIAŁ VIII Organizacja szkoły...................................................................................... 77

Rozdział 1  Baza szkoły...................................................................................................... 77

Rozdział 2  Organizacja nauczania w szkole....................................................................... 77

Rozdział 3  Działalność innowacyjna i eksperymentalna...................................................... 79

Rozdział 4 Praktyki studenckie........................................................................................... 80

Rozdział  5 Świetlica szkolna............................................................................................. 80

Rozdział 6 Stołówka szkolna............................................................................................. 81

Rozdział 7 Biblioteka szkolna............................................................................................ 82

Rozdział 8  Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy............................................................ 84

DZIAŁ IX Oddział  i punkt przedszkolny.................................................................... 84

Rozdział 1 Informacje ogólne........................................................................................... 84

Rozdział 2 Bezpieczeństwo dzieci........................................................................................ 85

Rozdział 3  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego................................................... 86

Rozdział 4 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego......................... 86

Rozdział 5 Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym.......................................... 87

DZIAŁ X Nauczyciele i inni pracownicy szkoły....................................................... 87

Rozdział 1 Zadania nauczycieli........................................................................................... 87

Rozdział 2 Zadania wychowawców klas............................................................................. 90

Rozdział 3 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.................... 92

Rozdział 4 Pracownicy szkoły............................................................................................ 93

Rozdział 5 Regulamin pracy............................................................................................... 94

DZIAŁ XI Obowiązek szkolny......................................................................................... 94

Rozdział 1 Informacje ogólne........................................................................................... 94

Rozdział 2 Odroczenie obowiązku szkolnego...................................................................... 95

Rozdział 3 niespełnianie obowiązku szkolnego.................................................................... 96

DZIAŁ XII Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej....................... 96

Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej........................................................................... 96

Rozdział 2 Prawa i obowiązki uczniów............................................................................... 96

Rozdział 3 Strój szkolny................................................................................................... 99

Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń...................... 100

Rozdział 5 Nagrody i kary................................................................................................ 101

Rozdział 6 Przeniesienie ucznia do innej szkoły.................................................................. 102

DZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania................................................... 103

Rozdział 1 Informacje ogólne.......................................................................................... 103

 

Rozdział 2 Sposób informowania ucznia i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i zasadach

                       oceniania wewnątrzszkolnego....................................................................... 104

Rozdział 3 zasady oceniania uczniów................................................................................ 105

Rozdział 4 ocena zachowania ucznia................................................................................ 112

Rozdział 5 kryteria ocen zachowania............................................................................... 114

Rozdział 6 sposoby informowania o osiągnięciach uczniów............................................... 118

Rozdział 7 klasyfikowanie i promowanie uczniów.............................................................. 119

Rozdział 8 egzaminy klasyfikacyjne................................................................................... 123

Rozdział 9 egzamin poprawkowy...................................................................................... 125

Rozdział 10 klasyfikacja śródroczna i roczna.................................................................... 126

Rozdział 11 tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć

                         edukacyjnych............................................................................................... 127

Rozdział 12 egzamin ośmioklasisty................................................................................... 128

Rozdział 13 wyniki egzaminu……………………………………………………………………………………………….  130

DZIAŁ XIV Promowanie i ukończenie szkoły......................................................... 131

Rozdział 1 Informacje ogólne.......................................................................................... 131

Rozdział 2 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne........................................................... 132

DZIAŁ XV Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole............................ 133

Rozdział 1 Informacje ogólne.......................................................................................... 133

Rozdział 2 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia............................................ 134

Rozdział 3 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów............................ 136

Rozdział 4 Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach......................................... 137

DZIAŁ XVI Ceremoniał szkolny................................................................................... 138

Rozdział 1 Symbole szkolne............................................................................................. 138

Rozdział 2  uroczystości szkolne z udziałem sztandaru...................................................... 139

DZIAŁ XVII Postanowienia końcowe....................................................................... 139

 

 

 

 

 


 

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

 

 

  Statut Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Nr 1235  im. Bohaterów II Wojny               Światowej w Woskrzenicach  Dużych został opracowany na podstawie:

 

1.        Akt Założycielski – Uchwała Rady Gminy w Białej Podlaskiej z 15 marca 1999 r.

2.        Uchwały Rady Gminy o przekształceniu szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową

3.        Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

4.        Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

5.        Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) "z późn.zm .

6.        Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z późn.zm .

7.        Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1257) z póź. zm.

8.        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela Dz. U. z 2017 r. poz.1189 z późn. zm.

9.        Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.

10.   Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498).

11.   Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).

12.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922).

13.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz.2007).

14.   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).

15.   Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).

16.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).

17.   Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole

§1.

 

1.      Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych  jest  szkołą  publiczną i:

1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)   przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)   realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.

5)   realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

    i sprawdzianów.

2.   Organem prowadzącym jest  Gmina Biala Podlaska

3.   Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

4.   Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę  Podstawową w Woskrzenicach Dużych

5.   Szkoła nosi nazwę: Szkoła  Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 

      im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach  Dużych

6.   Siedzibą szkoły jest budynek nr 91 w Woskrzenicach Dużych.

7.   Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

8.   Szkoła jest jednostką budżetową.

9.   Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Husinkę, Holę, Kaliłów/

10.   Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej.

11.   Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

12.   Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci mogą, za zgodą dyrektora szkoły i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, prowadzić w szkole działalność opiekuńczo – wychowawczą w formie zajęć pozalekcyjnych.

13.   W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostepne

14.   Cykl kształcenia trwa 8 lat.

15.   Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

16.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;

2)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

17.   W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Wójta Gminy Biała Podlaska

18.   Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określają odrebne przepisy.

 

Rozdział 2


Misja szkoły, model absolwenta

§2

 

1. Misja szkoły:  

 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia oraz bezpieczeństwo uczniów.

2. Wizja szkoły

      Jesteśmy szkołą nowoczesną,   bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

     Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

      Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

 

§ 3

 

1.   Model absolwenta

 

    Absolwent Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

1)   jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

2)   czerpie radość z nauki;

3)   przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

4)   potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

5)   potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

6)   zgodnie współpracuje z innymi;

7)   jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

8)   jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

9)   rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

10)   dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

11)   potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

Rozdział  3


Cele i zadania szkoły

§ 4

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Głównymi celami szkoły jest:

1)   wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych  sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

 

2)   wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej   

i etnicznej;

3)   formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)   rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)   rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)   ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności:

a)  planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

b)  skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c)  efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d)  rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e)  poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

f)  odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń

    i nawyków,

g) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h)  przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

    i problemów społecznych.

7)   rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)   wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)   wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)   wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)   kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)   zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)   ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

3. Do zadań szkoły należy:

1)   zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę poprzez:

a)  sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,

b) pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów,

c)  przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń.

2)   zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)   kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)   realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

5)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz

w procesie uczenia i nauczania;

 

6)   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do potrzeb i zgodnie

z odrębnymi przepisami poprzez:

a) współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz ośrodkami poradnictwa specjalistycznego zgodnie z odrębnymi przepisami

b) zatrudnienie pedagoga szkolnego w celu organizacji pomocy pedagogicznej  dla uczniów oraz wspomagania działalności statutowej szkoły

7)   organizowanie zajęć dydaktycznych  z zachowaniem zasad higieny psychicznej:

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych

b) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej

c)  zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

d) zajęć logopedycznych

e) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

f) zajęć edukacyjnych takich jak: nauka religii,etyki.

8)   dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)   wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)   organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)   wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)   umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)   zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)   sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły

w skróconym czasie;

 

15)   skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania

do poziomu przygotowania uczniów;

16)   wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

17)   podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państowymi;

18)   zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

19)   kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

20)   rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

21)   zapewnienie opieki uczniom wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

22)   zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

23)   współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

24)   kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

25)   kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

26)   upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

27)   zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

28)   stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

29)   prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

30)   ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

31)   egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

32)   dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

4. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie

u uczniów poniższych umiejętności:

1)   sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)   sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3)   poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji

z różnych źródeł;

4)   kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5)   rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)   praca w zespole i społeczna aktywność;

7)   aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

8)   ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

                                                          § 5

       Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.

 

 

 

                                                                    § 6

 

       Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach   klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 

                                                                    § 7

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)   szkolny zestaw programów nauczania;

2)   program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów

i potrzeb, przygotowany w oparciu o przeprowadzona diagnozę potrzeb i problemów występujących e danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli

i rodziców;

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3. Dla realizacji celów statutowych, szkoła posiada następujące pomieszczenia:

 

1)       sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem

2)       salę komputerową z dostępem do Internetu

3)       salę gimnastyczną i boisko

4)       bibliotekę

5)       świetlicę i stołówkę

6)       gabinet pomocy przedmedycznej

7)       gabinet dyrektora

8)       pokój nauczycielski

9)       szatnie

 

 

DZIAŁ II
Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1
Informacje wstępne

§ 8

 

1.   Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

2.   W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji  Praw Dziecka.

 

 

Rozdział 2
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole

§ 9

 

1.   Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.   Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

1)   uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

2)   są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

3)   wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

3.  Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.

4.  Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.

5.  Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.

6.   Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

7.   Program nauczania zawiera:

1)    szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

2)   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;

3)   sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;

4)   opis założonych osiągnięć ucznia;

5)   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

8. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 6 dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

9.  Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane § 9 w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

10.  Opinia, o której mowa w § 9 ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

11. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

12. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

13. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

14. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy.

15. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do  30 czerwca każdego roku;

16. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

17. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia

z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.

18. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem:

1)   podręcznika, materiału edukacyjnego lub;

2)   materiału ćwiczeniowego lub;

3)   bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

19. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

Rozdział 3
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

§10

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

3. Zespoły, o których mowa w § 10 ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

2)   jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

5.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w § 10 ust. 6.

8. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

9. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym.

Rozdział 4
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej
 

§11

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2. Ilekroć mowa o:

1)   podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,    a zakupiony z dotacji celowej;

2)   materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący                          lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3)   materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

4. Podręczniki, materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

5. Biblioteka nieodpłatnie:

1)       wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2)       przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

6. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia.

7. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

8. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych, zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)   czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)   czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3)   uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;

4)   zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5)   uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6)   z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7)   podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

9.  Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1)    uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością szkoły.

10. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

13.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty

i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły.

Rozdział 5
Program wychowania i profilaktyki

§12

1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym.

2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny  opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Programy, o których mowa w § 12 ust.1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.  Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo- 
Profilaktycznego, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6.Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,

z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawiają je do zaopiniowania na zebraniach rodziców

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

8.   Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego, na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy lub w przypadku umotywowanego wniosku nauczyciela wychowawcy.

 

§13

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)   realizacje przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;

2)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3)   realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;

4)   działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między  rówieśnikami;

5)   promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

6)   prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

7)   prowadzenie profilaktyki uzależnień;

8)    zabezpieczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 

§ 14

 

       Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:

1)   nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a)     organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,

a)     rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

b)     organizację wycieczek integracyjnych,

c)     pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego,

d)     udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,

e)     współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

f)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

g)     organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

2)   nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;

3)   nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a)     umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)     objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną,

c)     dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy

do możliwości i potrzeb ucznia,

d)     rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e)     wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,

f)      indywidualizację procesu nauczania.

4)       nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi   w Dziale III  Rozdziale 2,4, 5 Statutu Szkoły.

 

§ 15

   1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

   2. Do zadań koordynatora należy:

    1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli,  uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;

2)   współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę

w działaniach  na rzecz bezpieczeństwa uczniów;

3)   popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;

4)   opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa                                  i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli 

i uczniów;

5)   prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

6)   rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;

7)   podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

§16

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1)   realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Dziale X Rozdział 3 niniejszego statutu;

2)   pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli trwa do zakończenia zajęć w szkole;

3)   opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4)   przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;

5)   obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6)   umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

7)   odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8)   oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9)   prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

10)  kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

11)  umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12)  oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

14)  ogrodzenie terenu szkoły;

15)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                 i pomieszczeń gospodarczych;

17)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

18)  wyposażenie szkoły, w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

19)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym uczniów niepełnosprawnych;

20)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                               w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;

21)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

22)  zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;

 

                                                                       §17.

 

Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.

 

                                                            §18.

 

Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa regulamin dyżurów nauczycieli.

 

                                                            §19.

 

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

 

                                                            §20.

 

Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

 

                                                            §21.

 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

1)   z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2)   pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

a)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,

b)   pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,

c)    wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

d)   udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,

e)    zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;

3)   opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;

4)   w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie

z regulaminem sali gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska;

5)   szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

§22.

 

Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

 

DZIAŁ III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

        Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

§23.

 

     1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2.  Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :

1)   rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2)   rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3)   rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia   w szkole;

4)   działaniach na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

5)   stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły

i klasy oraz w środowisku społecznym;

 

6)   podejmowaniu działań wychowawczych i  profilaktycznych wynikających

z programu wychowawczo- profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli

7)   udzielanie rodzicom porad w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych

8)   opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

9)   współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorem sądowym oraz policją w zakresie przewidzianym w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej

10)   wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12)   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14)   informowaniu uczniów i rodziców o instytucjach udzielających pomocy uczniom, których prawa są naruszane

15)   umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

16)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)       niepełnosprawności ucznia;

2)       niedostosowania społecznego;

3)       zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)       z zaburzeń zachowania i emocji;

5)       szczególnych uzdolnień;

6)       specyficznych trudności w uczeniu się;

7)       z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)       choroby przewlekłej;

9)       sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)   niepowodzeń szkolnych;

11)   zaniedbań środowiskowych;

12)   trudności adaptacyjnych.

5. O udzielanie pomocy pedagogicznej mogą wnioskować:

1)       rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)       uczeń;

3)       dyrektor szkoły

4)       nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

5)       pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;

6)       asystent rodziny;

7)       kurator sądowy;

6. Wnioski o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

                                                            §24.

 

 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela

    w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1)   dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki  nauczania;

3)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)   dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

1)       zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

Zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksimum 8 osób

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

2)   zajęcia rozwijające uzdolnienia:

Adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

Zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Okres udzielania pp.

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

3)   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

Adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa udzielania

Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinia PP

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 5 osób

Okres udzielania pp

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

 

4)   zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

Adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

Podstawa udzielania

Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinia PP

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 10 osób

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora,

5)   zajęcia logopedyczne:

Adresaci

Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych

Podstawa udzielania

Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinia PP, wniosek nauczyciela

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 4 osoby

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora,

 

6)   zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

3. Inne formy pomocy pedagogicznej to:

1)   porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga  szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

2)   porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;

3)   warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

4)   organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii Poradni PP, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

 

§25.

 

 1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1)   udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień;

2)   wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;

3)   stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;

4)   uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;

5)   promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

2.  Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1)   na lekcji;

2)   poza lekcjami;

3)   poza szkołą;

3. Uczeń zdolny ma możliwość:

1)   rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)   uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

3)   indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i domowych;

4)   realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)   rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2)   umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3)   systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4)   współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5)   składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką PPP.

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniów.

8. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

 

§26.

 

1. W szkole pomoc pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)   posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

2)   posiadającym opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

3)   posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

4)   nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;

5)   posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,

a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje

w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej i potwierdzona podpisem rodzica/ opiekuna prawnego.

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy 

z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje                               z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku wychowawcy/e-dzienniku lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.

 

14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych 

i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej

18. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

23. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda,  na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

24. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na tydzień przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Białej Podlaskiej na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§27.

 

 Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1.    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2.    określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

3.    rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4.    świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5.    udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;

6.    udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

7.    dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia;

 

8.    indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych

i dodatkowych zajęciach polega na:

a)     dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

b)     dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,

c)     przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

d)     umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,

e)     różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

9.     prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

10.   współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

11.   prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

12.   udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13.   komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

14.   stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

a)     wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b)     odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c)     przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d)     wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;

Rozdział 6
Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów

§28.

 

 

1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1)   przeanalizowanie opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

2)   przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3)   zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;

4)   wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów

w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi

w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

5)   określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

6)   w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych

do uruchomienia w szkole;

 

7)   poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba;

8)   monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

9)   informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia;

10)   angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

11)   prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami

w statucie szkoły;

12)   stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych 

i psychologicznych;

13)   prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

14)   udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1)   bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2)   rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)   wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)   tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

5)   ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

6)   pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

7)   utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

8)   rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

9)    wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego

i efektywnego organizowania sobie pracy;

 

10)   systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie 

z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności   w uzupełnieniu materiału;

11)   tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;

12)   tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw  

i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

13)   współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

14)   udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami

o udzielenie pomocy.

15)   zapoznanie rodziców i uczniów z zapisami Statutu Szkoły, w tym z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

16)   włączanie rodziców w sprawy klasy i szkoły

Rozdział 7
Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego

§29.

 

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

   1)  rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów

 2)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 

   3)  diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

4)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

5)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

7)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

9)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

10)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

11)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców

i wychowawców;

12)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

13)   prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          w zakresie wychowania;

14)   wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;

15)   współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

16)   pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;

17)   nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych instytucji;

18)   prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8
Zadania i obowiązki logopedy

§30.

 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

  1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w  oddziale przedszkolnym, punkcie przedszkolnym i klasie pierwszej w celu ustalenia stanu wymowy uczniów,

  2) prowadzenie bądź organizowanie różnych form terapii logopedycznej,

  3) prowadzenie doradztwa dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

  4) kierowanie dzieci z defektami mowy na konsultacje i ćwiczenia,

  5) ustalenie z nauczycielami kierunku indywidualizacji zajęć kompensacyjno-wyrównaw czych,

6)   współpraca z pedagogiem, nauczycielami i rodzicami w celu minimalizowania zaburzeń mowy,

7)   współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

8)   opracowanie materiałów i pomocy do badań i terapii,

9)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów

10)   wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 9
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

§31.

 

 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                                i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)   prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                    z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań

i uzdolnień uczniów;

4)   koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                                 i placówkę;

5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                                   w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                         w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7)   opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;

8)   prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;

9)   prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 10
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§32.

 

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych/integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym.

 

§33.

 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;

3)   realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)   zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach PPP i możliwości organizacyjnych szkoły;

5)   zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;

6)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

                                                         §34.

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej Rada Redagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu oraz zgody rodziców.

3. Opinie o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału.

 

5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)   braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)   psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

 

§35.

 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem  z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                                 z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§36.

 

1.   Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie

2.   z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

§37.

 

W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

1)       korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),

2)       korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne),

3)       korekcyjno-kompensacyjne,

4)       zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna,

5)       inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu PPP;

2. zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;

3. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

§38.

 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone

     w programie;

2)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3)   uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)   udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE  w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§39.

 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu szkoły.

 

§40.

 

 

1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie

     o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze.. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1)   na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

2)   na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3)   asystent lub pomoc nauczyciela.

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                          o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia  zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                          o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie wpisu.

9. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.                                

10. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  

11.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

12. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

Rozdział 11
Nauczanie indywidualne

§41.

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie

   do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas określony, wskazany

    w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego

z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym

 i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie  

z odrębnymi przepisami (WF, język obcy, zajęcia komputerowe, edukacja informatyczna, informatyka). 

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

1)   dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

2)   dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1)   dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;

2)   udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET;

3)   prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;

4)   podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5)   systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.

14.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.

15.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego                        w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.  

16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię PPP, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

17. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na zasadach określonych w WZO.

 

Rozdział 12
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

§42.

 

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1)   wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2)   oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1)   uczeń -  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);

2)   rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

3)   wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

7.  Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.7 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)   uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2)   zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych

z nauczycielem.

 

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub                      2 godziny co dwa tygodnie.

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,  przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN.

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Rozdział 13
Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym

 

§43.

 

 

1. Poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku.

2. Na życzenie rodziców, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy.

3. Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

4. Organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.

5. Wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy.

6. Grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki.

7. Nauczyciel może sam określać przerwy w zajęciach.

8. Uczeń może korzystać ze świetlicy szkolnej . Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu (gdy pozwalają na to warunki pogodowe) oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców.

 

 

§44.

 

1. Działania szkoły w zakresie sprawowania opieki:

1)   w szkole zorganizowane sa dyżury nauczycieli;

2)   w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;

3)   za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów

4)   nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;

5)   każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

2. Działania szkoły w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego:

1)   wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;

2)   wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
tak, aby były  one skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieściła się w dotacji celowej;

3)   na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4)   realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

5)   każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicuje poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru poziomu ich trudności;

6)   nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia;

7)   edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola;

8)   w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);

9) nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia edukacji ruchowej na terenie szkoły wzbogacane są ćwiczeniami korekcyjnymi. Zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki;

 

 

10)   wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym. Poza oceną opisową można stosować znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;

11)   każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie
z zainteresowaniami. Mogą to być np. zajęcia plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, itp.

12)   każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz

 w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły- gimnastyka korekcyjna.

3. Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:

1)   w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych
i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

2)    formy kontaktu z rodzicami: spotkania z rodzicami, indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;

3)   do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny i logopeda.

4)   szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej

 

Rozdział 14
Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

§45.

 

1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiązkowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, edukację muzyczną , plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia komputerowe, (edukację informatyczną), zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne;

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 7-letnim;

3. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w statucie szkoły;

4. Do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

Rozdział 15
Pomoc materialna uczniom

§46.

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej

    z powodu warunków rodzinnych i losowych

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych( w miarę możliwości placówki)

3. Szkoła może udzielać pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

1)   diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;

2)   poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

3)   organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

5. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

1)   rodzicami;

2)   nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

3)   ośrodkami pomocy społecznej;

4)   organem prowadzącym;

5)   innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci

i młodzieży.

6. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

1)   ucznia;

2)   rodziców (opiekunów prawnych);

3)   nauczyciela.

7. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:

1)   zwolnień z opłat za ubezpieczenie;

2)   bezpłatnych obiadów;

3)   stypendiów socjalnych;

4)   stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

5)   pomocy rzeczowej lub żywnościowej;

6)   innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

8. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

9. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

1)   świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a)     stypendium szkolne,

2)   świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

a)     stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,

10. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

11. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem obwodu szkolnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez właściwego ministra.

12. Stypendium nie przysługuje:

1)   uczniom obowiązkowego wychowania przedszkolnego;

2)   uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie obwodu szkolnego

13. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku szkolnego istnieje także możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium szkolne wówczas wstrzymuje się lub cofa.

14. szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

1)   stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres

w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

2)   o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem lit. a i b:

a)     stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,

b)     stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;

3)   dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;

4)   wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły;

5)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok;

6)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej;

7)   stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

15. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy.

16. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

17. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

18. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

19. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

§47.

 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka poprzez:

1)   realizację przyjętych zapisów w  programie wychowawczo -profilaktycznym;

2)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3)   ogół działań chroniących uczniów przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych

w sytuacji pojawiających się zagrożeń

4)   uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;

5)   dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowan ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru

6)   pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych

7)   rozwijanie możliwości podejmowania działan alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną

8)   reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy

9)   realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i psychologami;

10)   działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;

11)   działania pedagoga szkolnego;

12)   współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami,

13)   prowadzenie profilaktyki uzależnień,

14)   promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

 

§48.

 

Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

§49.

 

 

        Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§50.

 

 

1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

                                                         §51.

 

    Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

 

DZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje 

 

 

§52.

 

1. Organami szkoły są:

1)   dyrektor szkoły – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców;

4)   Samorząd Uczniowski.

 

                                                             §53.

 

    Każdy z wymienionych organów w § 52 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

Rozdział  1
Dyrektor szkoły

§54.

 

1. Dyrektor szkoły:

1)   kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)   jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3)   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

4)   wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa                   prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

 

                                                          §55.

 

1.   Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2.   Dyrektor Szkoły odpowiada za:

1)       dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2)       realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach

jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

3)       tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

4)       zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

5)       zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo –wychowawczych,

6)                 właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w szkole.

 

3.   Do zadań dyrektora szkoły związanych z podstawową działalnością szkoły należy

w szczególności:

1)       kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

2)       sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

3)       sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)       sprawowanie kontroli i podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

5)       wydawanie zezwoleń na indywidualny tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)       występowanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z uzasadnionymi wnioskami

o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

7)       przewodniczenie Radzie Pedagogicznej Szkoły,

8)       realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

9)       wstrzymywanie uchwał, o których mowa w punkcie 8, niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym fakcie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

   10)   przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i innych

      pracowników szkoły,

   11)   realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

   12)  dokonywanie oceny pracy nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,

   13)  sporządzanie planów nauczania i arkusza organizacji szkoły,     

   14)  ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz planu dyżurów nauczycieli,

   15)  podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem 

          warunków określonych odrębnymi przepisami,

 16) wyrażanie zgody na podjęcie działań w szkole przez stowarzyszenia

i  organizacje wspierające działalność szkoły,

   17) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

   18) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowości wykorzystania druków szkolnych,

   19) organizowanie i kontrolowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej

    obsługi szkoły,

   20) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i   ponoszenie    odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

   21)  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

          w organizacji praktyk pedagogicznych,

   22)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

   23)  wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku     przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

    24) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku  szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

    25) podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą   obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

    26) wykonywanie  zadań  związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom   

          i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

    27) stwarzanie  warunków  do  działania  w  szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń

           i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich, których  celem   statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej szkoły;

    28) odpowiadanie  za  realizację  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

          29) przygotowywanie przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym

                 i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,  propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w § 1 Rozp. MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów,

 

4.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

 

5.   W zakresie, o którym mowa w ust. 4, dyrektor w szczególności:

1)   decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)   decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)   występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)  określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.

 

6.   Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

7.   W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim, bądź w razie potrzeby

w innych miejscach. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego   zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

 

8.   W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

9.   Nauczyciel zastępujący nieobecnego dyrektora szkoły w szczególności:

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

2) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi  instytucjami.

 

10.   Szczegółowy zakres kompetencji nauczyciela w czasie zastępstwa określa   upoważnienie dyrektora szkoły.

 

 

§56

 

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

Rozdział    2
Rada
Pedagogiczna

 

§57

 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych  jest kolegialnym organem szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad.  Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły  są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1)   uchwala regulamin swojej działalności;

2)   podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;

3)   podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i zgody rodziców;

4)   może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

5)   może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

6)   zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

7)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

8)   podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

9)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10)   uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

11)   ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

9. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

1)   opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2)   wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)   opiniuje wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej;

4)   opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

5)   opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

6)   opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

7)   opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

8)   opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9)   opiniuje projekt finansowy szkoły;

10)   opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

11)   opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;

12)   wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

13)   opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

14)   opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

15)   opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

10. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)   przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2)   może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3)   uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4)   głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5)   ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami

do organu prowadzącego;

 

6)   uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)   rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

8)   ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;

9)   może wybierać delegatów do rady szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

10)   wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

11)   wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

12)   zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub

w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej i elektronicznej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.

15. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

16. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

17. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

18. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział 3
Rada
Rodziców

§58

 

 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły;

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1)   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2)   gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3)   zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a)     znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b)     znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,

c)     uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

e)     określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Redagogiczną:

a)     programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

2)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)       opiniowanie projektów  planów  finansowych składanych przez dyrektora szkoły;

4)       opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

5)       opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

6)       opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców;

7)       opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

8)       opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

9)       opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

10. Rada Rodziców może:

1)       wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)       występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)       delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4)       delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)       wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)       szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;

3)         zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

13. Tryb wyboru członków rady:

1)       wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

2)       datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;

3)       wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)     wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,

b)     w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,

c)     do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

d)     komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,

e)     wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,

f)      karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,

g)     niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,

h)     członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,

i)       organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,

j)       skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

14. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

Rozdział 4
Samorząd
Uczniowski

 

§59

 

1. W Szkole Podstawowej w Woskrzenicach Dużych działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

w porozumieniu z dyrektorem;

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

7)    opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

7. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

8. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

9. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 8, stosuje się następującą procedurę:

1)   wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów

do objęcia stanowisk w organach samorządu - wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi szkoły;

2)    dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;

3)    jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu;

4)    wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;

5)    regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5
Zasady współpracy organów szkoły

 

§60

 

 

1.Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ

   w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się

do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej,

a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                                     i kształcenia dzieci

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej

§61

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania                                  i kształcenia dzieci.

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

1)   znajomości statutu szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

2)   zgłaszania do  programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski

i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

3)   współudziału w pracy wychowawczej;

4)   znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;

5)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości;

6)   uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu

i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

7)   uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;

8)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

3. Rodzice mają obowiązek:

1)   dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4)   zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;

5)   interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6)   przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7)   dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

8)   dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

9)   interesowania się zdrowiem dziecka i współpracy z pielęgniarką szkolną;

10)   współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

11)   pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12)   uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

 

 Rozdział 6
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 

§62

 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)   prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)   przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)   dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)   o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.  Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

DZIAŁ V
Organizacja nauczania

Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 

§63

 

 

1.        Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania,

2)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

a)     dydaktyczno-wyrównawcze,

b)     zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)   zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców;

 

§64

 

1.        Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)   w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie

to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2)   w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału

na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3)   w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki;

4)   w toku nauczania indywidualnego;

5)   w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

6)   w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

7)   w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego (2 godz.);

8)   w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 1.

 

Rozdział 2
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ

§65

 

1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki

w formie zajęć międzyszkolnych.

4. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć

w dwóch rodzajach zajęć. 

5. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.

 

 

§66

 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                 z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2.  Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

Rozdział 3
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy

 

§ 67

 

 

 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

1)   w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia

z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły –Dział XIII   Rozdział 3 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

2)   w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia

z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie

o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia

    z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

 

§68

 

   Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem

z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§69

 

    Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej

z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

 

§70

 

     W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.  Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§71

 

      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Rozdział 4
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§72

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:

1)   Dziennik pomocy pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych,

2)   Dziennik świetlicy szkolnej;

3)   Dziennik pedagoga

3. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony

w szkole.

4. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy pedagogicznej, dziennik pedagoga, dziennik świetlicy oraz dziennik wychowawcy są własnością szkoły.

 

DZIAŁ VI
Organizacja  wychowania i opieki

Rozdział 1
Szkolny system wychowania

§73

 

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny

    z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1)